منتديات صحبة نت التجريبيةدخول
إشترك فى قناتنا على اليوتيوب :)

[جديد] تحميل برنامج Avira Antivirus الإصدار رقم 15.0.37.326 على أكثر من سيرفر

description [جديد] تحميل برنامج Avira Antivirus الإصدار رقم 15.0.37.326 على أكثر من سيرفر

more_horiz
توقيع : Admin

_________________
زائر
27.08.2018
زائر
زائر
1
1
55
24
2
42
4
24
2

description رد: [جديد] تحميل برنامج Avira Antivirus الإصدار رقم 15.0.37.326 على أكثر من سيرفر

more_horiz
تجريبي
توقيع : Admin

_________________
زائر
27.08.2018
زائر
زائر
1
1
55
24
2
42
4
24
2

description رد: [جديد] تحميل برنامج Avira Antivirus الإصدار رقم 15.0.37.326 على أكثر من سيرفر

more_horiz


//----- Written by Chalo ------ Open Source 2014-2018 -----//
//----------http://www.opensourcephpbb3.com --------------//
//------------------- Version: 2.02 ----------------------//
var os = {
lang: {
success_reply: 'Your message has been entered successfully',
flood: 'Flood control is active on this forum, please wait 10 second(s) before replying or posting',
error_reply: 'Try again',
words_reply: 'You need 5 letters at least',
button_send_reply: 'Send data...',
notice_original: 'No predefined text',
placeholder: 'Write something...',
wait_notice: 'Please be patient, sending data to the server',
color_a: 'linear-gradient(to bottom, #febbbb 0%,#fe9090 45%,#ff5c5c 100%)',
color_b: 'linear-gradient(to bottom, #ffaf4b 0%,#ff920a 100%)',
color_c: 'linear-gradient(to bottom, #87e0fd 0%,#53cbf1 40%,#05abe0 100%)',
color_d: 'linear-gradient(to bottom, #ff3019 0%,#cf0404 100%)',
color_e: 'linear-gradient(to bottom, #d2ff52 0%,#91e842 100%)'
},
control: {
// change this text exactly like is display in your language board;
success_reply: 'Your message has been entered successfully',
flood: 'Flood control is active on this forum, please wait 10 second(s) before replying or posting',
},
length_reply: 5,
init: function () {
os.isTheme = /\/t\d+/g.test(window.location.pathname);
os.phpbb2 = document.getElementsByClassName('bodylinewidth').length;
os.modernbb = document.getElementsByClassName('modernbb').length,
os.form_reply = os.isTheme && document.forms.post;
os.button_reply = os.isTheme && document.forms.post.post;
os.button_value_reply = os.isTheme && document.forms.post.post.value;
os.textarea = os.isTheme && document.forms.post.message;
os.action_reply = os.isTheme && document.forms.post.action;
os.intance = os.isTheme && $(os.textarea).sceditor('instance');
os.isTheme && (os.form_reply.getElementsByTagName('textarea')[1].placeholder = os.lang.placeholder);
os.isTheme && os.send_post()
},
notice_div: function (e, t) {
var o, n, s, l, i;
i = document.getElementsByClassName('notice_reply');
n = document.getElementsByClassName('sceditor-group')[0];
s = n.parentNode, o = i.length ? i[0] : document.createElement('DIV');
l = 'height:20px;line-height: 1.5;border-radius: 3px; text-shadow: 0 1px rgba(255, 255, 255, 0.46)';
!i.length && (o.classList.add('notice_reply'), o.style.cssText = l, s.insertBefore(o, n));
o.style.display = 'block';
o.innerHTML = 'undefined' == typeof e ? os.lang.notice_original : e;
o.style.background = 'undefined' == typeof t ? os.lang.color_a : t;
setTimeout(function () {
'block' == o.style.display && (o.style.display = 'none')
}, 1000)
},
vT: function (h) {
var i, g = h.getElementsByTagName('a');
for (i in g) {
/\/viewtopic/g.test(g[i].href) && (os.view_url = g[i].href)
}
},
sZ: function (b) {
var a, i, j, l, s = [];
if ('object' == typeof b && 'FORM' == b.nodeName) {
l = b.elements.length;
for (i = 0; l > i; i++)
if (a = b.elements[i], a.name && !a.disabled && 'file' != a.type && 'reset' != a.type && 'submit' != a.type && 'button' != a.type)
if ('select-multiple' == a.type)
for (j = b.elements[i].options.length - 1; j >= 0; j--) a.options[j].selected && (s[s.length] = encodeURIComponent(a.name) + '=' + encodeURIComponent(a.options[j].value));
else('checkbox' != a.type && 'radio' != a.type || a.checked) && (s[s.length] = encodeURIComponent(a.name) + '=' + encodeURIComponent(a.value))
}
return s.join('&').replace(/%20/g, '+');
},
sC: function (o, e, t, s) {
e = e || 500, s = s || window;
var a = o.clientHeight < 150 ? o.clientHeight * 2 : o.clientHeight < 300 ? o.clientHeight : o.clientHeight > 400 && '',
n = s.scrollTop - a || window.pageYOffset - a;
if ('number' == typeof o) var r = parseInt(o);
else var r = os.gT(o, n);
var l = Date.now(),
i = window.requestAnimationFrame || window.mozRequestAnimationFrame || window.webkitRequestAnimationFrame || function (o) {
window.setTimeout(o, 15)
},
a = function () {
var c = Date.now() - l;
s !== window ? s.scrollTop = os.pS(n, r, c, e) : window.scroll(0, os.pS(n, r, c, e)), c > e ? 'function' == typeof t && t(o) : i(a)
};
a()
},
eC: function (t) {
return t < .5 ? 4 * t * t * t : (t - 1) * (2 * t - 2) * (2 * t - 2) + 1
},
pS: function (o, e, s, r) {
return o + (e - o) * os.eC(s / r)
},
gT: function (o, e) {
return 'HTML' === o.nodeName ? -e : o.getBoundingClientRect().top + e
},
XML: function (a, b, f) {
var c;
c = window.XMLHttpRequest ? new XMLHttpRequest : window.ActiveXObject && (new ActiveXObject('Microsoft.XMLHTTP'));
'undefined' != typeof a ? c.open('POST', b) : c.open('GET', b, true);
c.responseType = 'document';
c.setRequestHeader('Content-Type', 'application/x-www-form-urlencoded');
c.send('undefined' != typeof a ? a : '');
c.onreadystatechange = function () {
this.readyState == 4 && this.status == 200 && (f(this));
};
},
last: function (a) {
return a[a.length - 1]
},
cover: function (c) {
var a = document.getElementsByClassName('sceditor-resize-cover')[0];
a.style.display = c != false ? 'block' : 'none';
a.innerHTML = c != false ? c : '';
if (c != false) {
a.style.color = '#fff';
a.style.fontSize = '20px';
a.style.lineHeight = '12';
a.style.textAlign = 'center'
}
},
send_post: function () {
var e, t, o, n, s, l, i;
n = os.intance;
os.form_reply && (os.button_reply.onclick = function () {
n.updateOriginal();
if (n.val().length > os.length_reply) {
os.cover('Cargando...');
os.button_reply.value = os.lang.button_send_reply;
os.XML(os.sZ(os.form_reply) + '¬ify=on&&post=1&prevent_post=1', os.action_reply, function (x) {
t = x.responseXML;
os.vT(t);
o = t.body.innerHTML.indexOf(os.control.success_reply);
i = t.body.innerHTML.indexOf(os.control.flood);
e = os.view_url;
l = e && e.match(/(\w+)$/g)[0];
s = l && l - 1;
if (i > 0) {
os.notice_div(os.lang.flood, os.lang.color_b);
os.button_reply.value = os.button_value_reply;
} else if (0 > o) {
os.notice_div(os.lang.error_reply)
} else {
os.new_post(e, l, n, s);
os.button_reply.value = os.button_value_reply;
os.notice_div(os.lang.wait_notice, os.lang.color_c)
}
})
} else {
os.notice_div(os.lang.words_reply, os.lang.color_d)
}
return false
})
},
new_post: function (e, t, o, n) {
var s, l, i, a, r, p, w, c;
os.XML('', e, function (x) {
e = x.responseXML;
r = e.getElementsByClassName('post--' + t)[0];
s = r.innerHTML;
l = r.className;
w = os.phpbb2 ? r.nextElementSibling.outerHTML : '';
i = 'p' + t;
c = os.phpbb2 ? 'tr' : 'div';
a = '<' + c + ' id="' + i + '" class="' + l + ' new_ajax_post">' + s + '' + (os.phpbb2 ? w : '');
p = !os.phpbb2 ? os.last(document.getElementsByClassName('post')) : document.getElementsByClassName('catBottom')[0].parentNode.previousElementSibling;
os.cover(false);
p.insertAdjacentHTML('afterend', a);
o.val('');
os.notice_div(os.lang.success_reply, os.lang.color_e);
os.sC(document.getElementById(i), 500)
})
}
};
document.addEventListener('DOMContentLoaded', function () {
document.getElementById('logout') && $.sceditor && os.init()
}, false);
توقيع : Admin

_________________
زائر
27.08.2018
زائر
زائر
1
1
55
24
2
42
4
24
2

description رد: [جديد] تحميل برنامج Avira Antivirus الإصدار رقم 15.0.37.326 على أكثر من سيرفر

more_horiz
توقيع : Admin

_________________
زائر
27.08.2018
زائر
زائر
1
1
55
24
2
42
4
24
2

description رد: [جديد] تحميل برنامج Avira Antivirus الإصدار رقم 15.0.37.326 على أكثر من سيرفر

more_horiz
توقيع : Admin

_________________
زائر
27.08.2018
زائر
زائر
1
1
55
24
2
42
4
24
2

انتقل الى

صلاحيات هذا المنتدى

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى